Deel dit

Gebruiksovereenkomst

Deze gebruiksovereenkomst betreft zowel de website www.msdconnect.nl als www.msdacademy.nl, hierna te noemen ‘deze website’.

Leest u deze gebruiksovereenkomst zorgvuldig door voor u gebruik maakt van deze website. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u deze gebruiksovereenkomst. Indien u het er niet mee eens bent, verlaat dan deze website en negeer de informatie die hier op staat.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Merck Sharp & Dohme B.V. (MSD), een in Nederland gevestigd bedrijf, Waarderweg 39, 2031BN Haarlem. MSD is een dochteronderneming van Merck & Co., Inc, gevestigd te Kenilworth, NJ, Verenigde Staten.

Deze website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van Nederland. MSD doet geen toezegging dat materiaal op deze website geschikt is voor gebruik buiten Nederland. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving in uw rechtsgebied.

 1. Aanvaarding. Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de in deze overeenkomst en het privacy beleid voor deze website vermelde gebruiksvoorwaarden en stemt u ermee in deze voorwaarden na te leven. MSD behoudt zich het recht voor deze voorwaarden geregeld te wijzigen, voor zover zij dat passend acht.
 2. Toepassingsgebied. Deze in deze overeenkomst vervatte gebruiksvoorwaarden gelden alleen voor uw gebruik van deze website. MSD en met haar verbonden ondernemingen beheren andere websites waarvoor afzonderlijke voorwaarden gelden. Deze voorwaarden worden vermeld op de betreffende websites.
 3. Inhoud. Deze website kan informatie bevatten over medische aandoeningen en de behandeling ervan. In het geval van een medische aandoening dient u echter specifiek medisch advies in te winnen bij een gekwalificeerde arts. MSD beweert of garandeert niet dat deze website accuraat of volledig is. U stemt er derhalve mee in dat de toegang tot en het gebruik van deze website en de inhoud ervan voor uw eigen risico is. Bepaalde delen van deze website kunnen uitsluitend bestemd zijn voor zorgprofessionals. Als u een zorgprofessional bent, gelieve er dan nota van te nemen dat de informatie op deze website niet beoogt volledig te zijn of als vervanging van uw eigen medische oordeel kan dienen. We adviseren u om voorafgaand aan iedere beoordeling of beslissing inzake de behandeling ook andere professionele bronnen te raadplegen.
 4. Gebruik. U mag een afdruk maken en gedeeltes van paginas van deze website downloaden voor eigen gebruik. U mag de papieren of digitale kopieen van afgedrukt of gedownload materiaal niet wijzigen en u mag illustraties, fotos, video- of audiobestanden of afbeeldingen niet gebruiken zonder begeleidende tekst. De status van MSD (en die van eventueel genoemde contribuanten) als auteur van het materiaal op deze website moet altijd worden erkend. U mag geen enkel deel van het materiaal op deze website gebruiken voor commerciele doeleinden. Indien u bij het afdrukken, kopieren of downloaden van om het even welk deel van deze website inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden, komt uw recht op het gebruik van deze website onmiddellijk te vervallen en moet u, naar onze keuze, alle kopieen die u van het materiaal hebt gemaakt retourneren of vernietigen. Als u een koppeling naar deze website maakt, dient u ervoor te zorgen dat u dit op een eerlijke en legale manier doet waarbij alle geldende regelgeving en richtlijnen in acht worden genomen en geen schade aan de reputatie van MSD of die van met haar verbonden ondernemingen wordt toegebracht of waarbij deze reputatie in uw eigen voordeel wordt aangewend. U mag geen koppeling plaatsen op een manier die verbondenheid met of goedkeuring of steun van MSD of met haar verbonden ondernemingen suggereert waar deze niet bestaat. Deze website mag niet in een frame op een andere website worden geplaatst en u mag uitsluitend een koppeling naar de homepage van deze website plaatsen. Alle koppelingen naar deze website dienen onmiddellijk te worden verwijderd indien MSD hierom verzoekt.
 5. Toegang tot diensten. Toegang tot deze website is toegestaan op tijdelijke basis en MSD behoudt zich het recht voor om diensten die op deze website worden aangeboden zonder kennisgeving te verwijderen of te wijzigen. MSD is niet aansprakelijk indien deze website, om welke reden dan ook, op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is.
 6. Verklaringen. Als gebruiker van deze website wordt u aansprakelijk gehouden voor de juistheid van de informatie die u aan MSD verstrekt. Indien u reageert met informatie die feedback of gegevens bevat zoals vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke betreffende de inhoud van de website, wordt deze informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd. MSD heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke informatie en het staat MSD vrij gebruik te maken van ideeen, concepten, knowhow of technieken die in dergelijke informatie zijn vervat, voor welk doel dan ook, zoals, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en in de handel brengen van geneesmiddelen die dergelijke informatie bevatten.
 7. Privacy. Voor meer informatie over de manier waarop MSD met persoonsgegevens omgaat verwijzen we u naar het privacy beleid voor de website.
 8. Koppelingen naar andere websites. Deze website kan koppelingen naar andere websites van MSD en derden bevatten. MSD aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar we middels koppelingen verwijzen. Voor deze websites gelden afzonderlijke gebruiksvoorwaarden.
 9. Intellectuele eigendom. MSD heeft het auteursrecht op al het materiaal op deze website of heeft toestemming gekregen om dit materiaal te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Reproductie van de volledige dan wel gedeeltelijke inhoud van de website in welke vorm dan ook is verboden, tenzij dit in overeenstemming met punt 4 gebeurt.
 10. Vrijwaringsclausule ter zake van garanties. Het op deze website gepubliceerde materiaal wordt aangeboden zonder enige verklaring, voorwaarde of garantie met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten MSD en met haar verbonden ondernemingen hierbij uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere aanspraken uit die anderszins geimpliceerd zouden kunnen worden door de wet, de common law of de law of equity, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties betreffende bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, inzet van redelijke zorg en vaardigheid en het niet schenden van eigendomsrechten. Het gebruik van deze website is voor eigen risico van de gebruiker en MSD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor computervirussen, kwaadaardige software, schadelijke gegevens of ander technologisch schadelijk materiaal dat hard- of software van de gebruiker na diens gebruik van deze website heeft besmet.
 11. Aansprakelijkheid. MSD sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor claims, verliezen, vorderingen of schade van welke aard dan ook (ongeacht of deze claims, verliezen, vorderingen of schade voorzienbaar of bekend waren of dat men er anderszins weet van had kunnen hebben, en ongeacht of deze verband houden met nalatigheid, contractbreuk of andere oorzaken) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website of de informatie, inhoud of materialen ervan. MSD streeft ernaar dat de op deze website vermelde inhoud op het moment van publiceren juist is. Desalniettemin aanvaardt MSD geen aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of onjuiste inhoud op de website. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van MSD voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van MSD (of nalatigheid van diens medewerkers, agenten of directeuren) of de aansprakelijkheid van MSD voor een frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken uitsluiten of beperken, noch enige andere aansprakelijkheid die wettelijk gezien niet kan worden uitgesloten of beperkt.
 12. Rechtsgebied. Het gebruik van deze website en de inhoud ervan zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Deze gebruiksvoorwaarden, de inhoud en vorm ervan en alle niet-contractuele geschillen of vorderingen worden beheerst door Nederlands recht.
 13. Gevolgen. MSD behoudt zich het recht voor om uw gebruik van deze website te allen tijde en om welke reden dan ook zonder kennisgeving op te schorten of te beeindigen. Als u door deze schending anderen benadeelt, verklaart u MSD te zullen vrijwaren van alle als gevolg van deze schending geleden verliezen, schade en gemaakte kosten. Indien er een geschil rijst over deze overeenkomst of uw gebruik van deze website, zal dit worden opgelost via onderhandelingen in goed vertrouwen tussen de partijen. Indien deze inspanningen niets opleveren, worden alle controverses, vorderingen of geschillen uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 14. Wijzigingen van deze voorwaarden MSD kan deze voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. MSD behoudt zich het recht voor om delen van deze voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Indien we besluiten om deze voorwaarden te wijzigen, vermelden we de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op deze website. In sommige gevallen maken we wijzigingen per e-mail bekend. Voor het laatst bijgewerkt op 12 juni 2020.

NL-NON-00781