Triple-negatieve borstkanker (TNBC)

KEYTRUDA is, in combinatie met chemotherapie, geïndiceerd voor de behandeling van lokaal terugkerende inoperabele of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker bij volwassenen bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een CPS ≥ 10 en die niet eerder chemotherapie voor gemetastaseerde ziekte hebben gekregen.1

Het gebruik van pembrolizumab

Toediening & dosering

KEYTRUDA biedt flexibiliteit in dosering. De aanbevolen dosis van KEYTRUDA bij volwassenen is ofwel 200 mg elke 3 weken of 400 mg elke 6 weken, toegediend via intraveneuze infusie gedurende 30 minuten.1KEYTRUDA wordt intraveneus via infusie toegediend.

KEYTRUDA loopt in 30 minuten in, onafhankelijk van de dosering (200 of 400mg).

KEYTRUDA kan eens per 3 weken (200mg) of eens per 6 weken (400mg) toegediend worden.

KEYTRUDA wordt intraveneus via infusie toegediend.

s

KEYTRUDA loopt in 30 minuten in, onafhankelijk van de dosering (200 of 400mg).

s

KEYTRUDA kan eens per 3 weken (200mg) of eens per 6 weken (400mg) toegediend worden.

Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) alvorens KEYTRUDA voor te schrijven.

PD-L1 testen

PD-L1 testen in mTNBC patiënten is belangrijk om te beoordelen of uw patiënt in aanmerking komt voor Keytruda (pembrolizumab). De gecombineerde positieve score (CPS) is een methode om PD-L1-expressie te bepalen bij mTNBC in tumor- en immuuncellen.2,3

Voorlopig positief CieBOM advies

Wij zijn verheugd u mede te kunnen delen dat de Commissie BOM 17 december 2021 een voorlopig positief advies heeft afgegeven voor het gebruik van pembrolizumab in combinatie met chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij het lokaal irresectabel gerecidiveerd of gemetastaseerd triple-negatief mammacarcinoom. 5

Klik hier voor het advies

Voorlopig positief CieBOM advies

Wij zijn verheugd u mede te kunnen delen dat de Commissie BOM 17 december 2021 een voorlopig positief advies heeft afgegeven voor het gebruik van pembrolizumab in combinatie met chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij het lokaal irresectabel gerecidiveerd of gemetastaseerd triple-negatief mammacarcinoom.5

Klik hier voor het advies

Keynote-355

Bekijk meer

Vraag hier de volledige publicatie (e-reprint) aan bij uw MSD contactpersoon.

Keynote-355

Bekijk meer

Vraag hier de volledige publicatie (e-reprint) aan bij uw MSD contactpersoon.

Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) alvorens KEYTRUDA voor te schrijven.

De duale primaire eindpunten van de studie waren overall survival (OS) en progression-free survival (PFS). Daarnaast werd er ook naar response rate (ORR) en response duur (DOR) gekeken.1

OS

Pembrolizumab is de enige anti-PD-1 combinatiebehandeling die een statistisch significant overlevingsvoordeel liet zien vergeleken met chemotherapie bij patiënten met mTNBC (PD-L1 CPS ≥10)1,4*

x

*gebaseerd op eindanalyse met een mediane follow-up van 20,2 maanden.

x

*gebaseerd op eindanalyse met een mediane follow-up van 20,2 maanden.

x

Kaplan-Meier-curve voor totale overleving per behandelingsarm in KEYNOTE-355 voor patiënten met PD-L1-expressie (CPS ≥ 10) 1


*gebaseerd op eindanalyse met een mediane follow-up van 20,2 maanden.

De mediane OS was 23,0 maanden (95% BI, 19,0–26,3 maanden) met KEYTRUDA + chemotherapie (n=155/220) vs 16,1 maanden (95% BI, 12,6–18,8 maanden) met placebo + chemotherapie (n=84/103) (HR=0,73; 95% BI, 0,55–0,95; P=0,0093).1

Het aantal patiënten met een voorval was 155 (70%) voor KEYTRUDA + chemotherapie en 84 (82%) voor placebo + chemotherapie (HR=0,73; 95% BI 0,55–0,95; P=0,0093).1

PFS

In KEYNOTE-355 werd een significant verlengde PFS gezien met pembrolizumab + chemotherapie vs placebo + chemotherapie.

x
x
x

Kaplan-Meier-curve voor progressievrije overleving per behandelingsarm in KEYNOTE-355 voor patiënten met PD-L1-expressie (CPS ≥ 10)1


De mediane PFS was 9,7 maanden (95%-BI, 7,6-11,3 maanden) met KEYTRUDA + chemotherapie (n=220) versus 5,6 maanden (95%-BI, 5,3-7,5 maanden) met placebo + chemotherapie (n=103) (HR=0,66; 95% BI, 0,50-0,88; P=0,0018).1

Het aantal patiënten met een voorval was 144 (65%) voor KEYTRUDA + chemotherapie en 81 (79%) voor placebo + chemotherapie (HR=0,66; 95% BI, 0,50-0,88; P=0,0018).1

ORR & DOR

x
x

* Bijwerkingen die door de onderzoeken werden toegeschreven aan de studiemedicatie en die bij ≥20% van de patiënten waren opgetreden werden gerapporteerd. Patiënten konden meer dan 1 bijwerkingen hebben gehad

De meest voorkomende behandelingsgerelateerde bijwerkingen waren anemie, neutropenie en misselijkheid. De behandelingsgerelateerde bijwerkingen van ≥ graad 3 waren aanwezig bij 68% van de patiënten in de pembrolizumab-chemotherapiegroep en bij 67% van de patiënten in de placebo-chemotherapiegroep.2

x
x

* Bijwerkingen werden gedefinieerd en gerapporteerd op basis van een door de sponsor gespecificeerde lijst van klachten die waren opgetreden bij≥10 patiënten in de pembrolizumab-chemotherapiegroep, ongeacht welke behandeling door de onderzoeker was toegewezen

Immuungerelateerde bijwerkingen traden op bij 26% van de patiënten in de pembrolizumab-groep en 6% van de patiënten in de placebo-groep. Deze voorvallen waren van graad 3 of hoger bij 5% van de patiënten in de pembrolizumab-groep en 0% van de patiënten in de placebo-groep.2

Keynote-355 was een gerandomiseerde, dubbelblinde, multicenter, placebo-gecontroleerde studie bij patiënten met lokaal terugkerende inoperabele of gemetastaseerde TNBC.1

x
x
x
x
x

a Bepaling van TNBC zoals gedefinieerd door de ASCO-CAP-richtlijnen.

b Beoordeeld door BICR volgens RECIST 1.1 bij patiënten met tumor PD-L1 expressie CPS ≥ 10 1,2 .

c Stabiele ziekte gedurende ≥ 24 weken, of complete respons, of partiëlerespons 1,2 .

Pembrolizumab kan dus gecombineerd worden met drie soorten chemotherapie naar keuze: paclitaxel, nab-placitaxel of gemcitabine + carboplatin.

Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) alvorens KEYTRUDA voor te schrijven.

NL-OBR-00011 | Laatst bijgewerkt december 2021